Polisvoorwaarden vrijwaring

Wij bieden iedere klant de mogelijkheid de gehuurde materialen te verzekeren tegen schade met de Moonen Outside Risk vrijwaring.
 
VRIJWARINGSCERTIFICAAT
behorende bij uw huuroverkomst.
Dit certificaat is opgesteld om de huurder te informeren omtrent de belangrijkste bepalingen aangaande de dekking en bijzondere voorwaar­den van de  vrijwaring voor attracties van Attractieverhuur Moonen B.V. en maakt als zodanig deel uit van de huurovereenkomst.
 
VERHUURDER
Attractieverhuur Moonen B.V. te Waalwijk.
 
HUURDER
De huurders van de gevrijwaarde zaken van verhuurder..
 
GEVRIJWAARDE ZAKEN
De in de huurovereenkomst omschreven attractie(s) met aan- en toebehoren.
 
GEVRIJWAARDE PERIODE
De in de huurovereenkomst vermelde periode van huur.
 
OMVANG VAN DE VRIJWARING
De gevrijwaarde zaken zijn gevrijwaard van alle plotse­linge en onvoorziene materiële beschadigingen als gevolg van een van buiten aankomend onheil, inclusief de risico’s van diefstal, vermissing, zoekraken, vandalisme, bedieningsfouten, ondeskundigheid, nalatigheid en eigen gebrek, waarbij draagbare artikelen < 40kg, zoals geluidsapparatuur, blowers en haspels buiten gebruik in een afgesloten ruimte opgeslagen worden. De vrijwaring is uitsluitend van kracht, indien er een geldige, door de huurder ondertekende huurovereenkomst vóór aanvang van de huurperiode is opgemaakt. Tevens is gevrijwaard de wettelijke aansprakelijkheid van WAM-plichtige objecten.
 
UITSLUITINGEN
Van de vrijwaring is uitgesloten:
schade met opzet door of met goedvinden van de huurder ver­oorzaakt;
schade omtrent welker ontstaan, aard of omvang de huurder bewust een onvolledige of onware opgave doet, of waaromtrent hij één van de in dit certificaat genoemde verplichtingen niet is nagekomen;
schade veroorzaakt door molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming.
Daarnaast is de vrijwaring niet van kracht indien de huurder het gehuurde object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij huurder daarvoor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.
 
PREMIE EN EIGEN RISICO’S
De premie is opgenomen in een toeslag op de huurprijs van de verzekerde zaken.
In geval van een gedekte cascoschade geldt er voor rekening van de huurder een eigen risico van 225 Euro
Indien op één huurovereenkomst meerdere attracties zijn gevrijwaard, geldt per gebeurtenis slechts één eigen risico en wel het hoogst van toepassing zijnde eigen risico.
 
VERPLICHTINGEN BIJ SCHADE
Zodra de huurder kennis draagt van een schadegeval dat voor de verhuurder tot een uitkering kan leiden, dient hij zo spoedig mogelijk de schade te melden aan de verhuurder en alle gegevens te verstrekken en stukken door te zenden, alsmede zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van de verhuurder zou kunnen schaden. Indien het vermoeden bestaat dat een strafbaar feit is gepleegd, dient de huurder onverwijld aangifte te doen bij de politie of enige andere daartoe bevoegde instantie.
 
VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
De huurder is verplicht de gevrijwaarde zaken, alsmede alle toebehoren, volgens de verstrekte bepalingen en aanwijzingen aan te leggen en te bedienen.
 
shop.message